top of page

חינוך מבוסס מקום בדגש שינוי אקלים

חומרי עזר

חינוך מבוסס מקום הינו גישה חינוכית המשלבת למידה מחוץ לכותלי הכיתה, מתוך הקשר למקום ולקהילה. הוראה של נושא שינוי האקלים באמצעות גישת חינוך מבוסס מקום, עשויה להיות יעילה במיוחד, לגוון את דרכי ההוראה וליצור בקרב התלמידים חיבור למקום ולקהילה, מודעות ונכונות לפעול פעולה סביבתית (פעולה כללית למען הסביבה) או פעולה אקלימית (לצמצום פליטות גזי חממה או הגברת ההתמודדות עם שינוי האקלים).
חוברת זו נכתבה במטרה לסייע למורים בקידום חינוך מבוסס מקום בהקשר של שינוי אקלים. לשם כך, בנוסף לרקע על חינוך מבוסס מקום, מוצעות בחוברת הצעות כלליות ללמידה חוץ כיתתית הניתנות להתאמה מקומית ומיועדות למורים לתלמידי חטיבה ותיכון. ההצעות כוללות שבע סביבות שונות שעשויות להיות בסביבה הקרובה של בתי הספר: נחלים, חורש, חורשה ויער, שטח חקלאי, סביבה עירונית, שטחי טבע פתוחים, מדבר וים.

bottom of page