top of page

האם טכנולוגיה היא הפתרון?

הצעה לפעילות

דרכי התמודדות; אתיקה

אופטימיזם טכנולוגי היא אמונה כי הטכנולוגיה מסוגלת להתגבר על כל קושי חברתי או סביבתי. אך האם הטכנולוגיה היא ה-פיתרון? האם הפיתרון לשינוי האקלים הוא טכנולוגי או שינוי עמדות, מדיניות והתנהגות? בתחנה זו ייערך דיון לגבי הטכנולוגיה שינוי האקלים.

bottom of page