top of page
כותרת ראש דף - בידינו בשטח (1).png

מספר פתרון למידה במצפן: 231601 מחזור מספר 1

במרכז המורים הארצי בידינו פותחו משאבי הוראה רבים ומגוונים למורים ולמורות להוראה מיטבית של נושאים סביבתיים ושינוי אקלים לחט"ב ולתיכון. בהשתלמות "בידינו בשטח" נכיר ונתנסה במגוון משאבי ההוראה אלו.  התכנים שיועברו בהשתלמות הותאמו לצו השעה וללמידת חירום תוך קידום חוסן והתאמה למגוון אוכלוסיות התלמידים בארץ. 

ההשתלמות בנויה מארבעה חלקים:

  1. משאבי ההוראה במרחבי הלמידה השונים (פיזי בכיתה, למידה מקוונת ולמידה חוץ כיתתית) 

  2. מעטפות פדגוגיות (מאמרים ופעילויות נלוות לסרטוני מעלה וחצי)

  3. גישות פדגוגיות מובילות בהוראת הסביבה ושינוי האקלים (למידה מבוססת מקום, חינוך לפעולה והאקתון) 

  4. שיטות הוראה מגוונות ומתודות (ניסויים, סימולציות, משחוק ודילמות)

 

ההשתלמות לגמול עם ציון,  כוללת 30 שעות אקדמיות בחמישה ימים מרוכזים (21-25.7.24), מהן 18 שעות סינכרוניות, 6 שעות אסינכרוניות ו 6 שעות פנים אל פנים (מפגש בפקולטה לחינוך בטכניון). 

 

ההשתלמות בתשלום סמלי של 40 ש"ח דמי טיפול בהרשמה.

משימות לביצוע במהלך ההשתלמות -
המשתלמים נדרשים לבצע מטלה בזוגות במפגש אסינכרוני. המשימה כוללת:
א. פיתוח פעילות חדשה בהשראת הפעילויות של מרכז בידינו. (עפ"י דף הנחיות) והעברתה למנחות הקורס ועריכתו עפ"י משוב שהתקבל ממנחות הקורס. 
ב. העברת הפעילות (20 דק') במפגש הסיכום שיתקיים בתאריך 25.7.2024 בטכניון בין השעות 13:30-09:00 (כל זוג יציג את הפיתוח שלו ואת הפעילות עליה עבד לקבלת משוב עמיתים).  

מטלת הגשה לסיכום ההשתלמות - המטלה המסכמת מהווה את עבודת הסיכום לקבלת ציון. המשימה כוללת פיתוח שיעור אחד שיהיה למעשה הרחבה של הפעילות שפותחה והופעלה על המשתתפים במפגש שהתקיים בטכניון פא"פ.

סילבוס בידינו בשטח קיץ.png
bottom of page