top of page

הטרגדיה של נחלת הכלל

פעילוות משחקית

נושאים חוצי תחומים

הפעילות מדגימה את "הטרגדיה של נחלת הכלל", ומובילה לדיון על פתרונות אפשריים. מטרת הפעילות היא להדגים את הטרגדיה, הן הסביבתית והן הכלכלית, הצפויה להתרחש כאשר הדייגים רודפים אחר אינטרס עצמי כלכלי, ללא מתן תשומת לב למחזורים הטבעיים ולגבולות של המשאבים ומבלי למזער את ההשפעה על הסביבה. הפעילות מסתיימת בדיון עם התלמידים והיא יכולה לשמש כמשל לטווח הרחב של תופעות המרעה המשותף, הכולל זיהום אוויר, ניצול יתר של עצים ומחצבים ופיתוח של בינוי על שטחי אדמה.

bottom of page