top of page

האקתון ככלי להתמודדות עם שינוי אקלים ועידוד יזמות בבית הספר

חומרי הנחייה למורים

מדריך מקוצר לבניית האקתון חינוכי-בית ספרי בנושא שינוי האקלים, טיפים לביצוע האקתון מוצלח, דוגמאות לרעיונות שעלו מבתי ספר וכלים שיכולים לשמש מורים המעוניינים ליישם את הפעילות בכיתותיהם.
סוגיית שינוי האקלים היא סוגייה רחבה מאוד ולעיתים תלמידים מתקשים להתחבר לנושא ברמה האישית. בנוסף, ישנן עדויות המצביעות על כך שבקרב חלק מהתלמידים, השיח על שינוי האקלים עלול לעורר חרדה מאחר שפעמים רבות הנושא מוצג כאסון מתקרב שאין לו פתרונות ואין לאדם הפרטי דרך בה יוכל להשפיע על המגמה ההרסנית של שינוי האקלים.
הצגת רעיונות ודרכי התמודדות עם שינויי האקלים במסגרת ההוראה בכיתה, יכולה להוות כר פורה ללמידה משמעותית ומעבר לכך, לקדם את ההבנה כי ניתן לצמצם את שינויי האקלים ולהקטין את השלכותיהם. עיסוק בהתמודדות עם שינויי האקלים יכול להפחית חרדה ויש לו ערך מוסף כאשר משולבת בלמידה חשיבה ויצירתיות המקדמות אקטיביזם, והבנה שרעיונות גדולים וטובים יכולים לצמוח בחשיבה משותפת ובהתבססות על ידע מדעי וטכנולוגי מהימן ועדכני.
כדי לעסוק בנושא כה רחב, לעודד ולאתגר את התלמידים בחשיבה על דרכי התמודדות, לפניכם חוברת הנחייה לפעילות של האקתון הכוללת טיפים לתכנון וביצוע של האקתון מוצלח, מאתגר ומלמד שנאספו מאנשי חינוך מנוסים בתחום.

bottom of page