top of page

למידה חוץ כיתתית בדגש קיימות ושינוי אקלים
הצעות לאתרים לסיור ופעילויות לתלמידי חטיבות הביניים והתיכונים

חומרי עזר למורים

ללמידה החוץ כיתתית מטרות בהיבט קוגניטיבי, ריגושי וחברתי. לאור היתרונות הרבים של למידת חו. כיתתית חוברת זו מאגדת בתוכה רקע על גישת ההוראה יחד עם הצעות לסיורים לימודיים באתרים ברחבי הארץ שיכולים לקדם הבנה ולמידה של נושא סביבה וקיימות בכלל ושינוי האקלים בפרט. כל הצעה משלבת בתוכה מידע על המקום ועל ההדרכות המוצעות כמו גם הצעות ורעיונות לפעילויות הכנה, לפעילויות מלוות לסיור ולפעילויות סיכום.

bottom of page