top of page

תחנת הכוח - מתקן ההתפלה חדרה / סוהיר סורה

סיור וירטואלי

אנרגיה, מים

הצעה לפעילות מקוונת - סיור וירטואלי בתחנת הכח בחדרה. הסיור הוירטואלי כולל את מיפוי האזור, ומתייחס להשפעת תחנת הכח על הסביבה.

bottom of page