top of page

יחידת הוראה - זיהום אוויר

יחידת הוראה

יחידת הוראה בת 3 שיעורים בנושא זיהום אוויר. יחידת הוראה זו מתייחסת למקורות השונים של זיהום האוויר, בדגש על זיהום האוויר שנובע כתוצאה מפעילות האדם ובפרט התעשייה וכן לבעיות הסביבתיות הנובעות מזיהום האוויר. יחידה זו כוללת את נושא החקיקה בתחום זיהום האוויר - חוק אוויר נקי ועיקרון חוק המזהם משלם המתייחס לכלל מפגעי הסביבה.

bottom of page